plunges meaning in telugu

అత్యంత గొప్ప ఆశ్రయదుర్గమైన యెహోవా దేవుని యందు వాళ్లు తమ నమ్మకాన్ని ఉంచితే ఎంత బాగుంటుందో కదా! Plunge is a noun and a verb related to diving, falling, and sinking. How to say plunge into in Telugu. Find more Telugu words at wordhippo.com! సంగీతం దాదాపు ఎల్లప్పుడూ 100 డెసిబెల్లు దాటిపోయిందనీ మరియు 127 డెసిబెల్ల శిఖరాగ్రాలను కూడా చేరుకుందని” అది పేర్కొన్నది. కారణంగానే, వాటి “యిష్టవస్తువులు” అంటే యథార్థహృదయులు సత్యారాధనను హత్తుకుంటున్నారా? Cookies help us deliver our services. to (decide to) start doing something new or difficult. అయితే, యూదా ఉరిపెట్టుకొనిన కొమ్మ విరుగును, కాగా అతడి శరీరము క్రిందనున్న రాళ్లమీదపడి నడిమికి బ్రద్దలగును. Nickname of the island of Newfoundland in the Canadian province of Newfoundland and Labrador. naturally occurring solid aggregate of one or more minerals or mineraloids. Source: Wisdom Library: Āyurveda and botany. Plunge definition: If something or someone plunges in a particular direction , especially into water, they... | Meaning, pronunciation, translations and examples (transitive and intransitive) To move gently back and forth. (geology) Any natural material with a distinctive composition of minerals. plunge . The hunting dogs plunged into the forest. Related Tags for Plunge: Telugu Meaning of Plunge, Plunge Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online English to Telugu Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings The meat of this animal is part of the māṃsavarga (‘group of flesh’), which is used throughout Ayurvedic literature. 1. a. A trooper, braver than his fellows, leaped among the kicking, The snow was from two to three feet deep, but soft and yielding, so that the horses had no foothold, but kept, At length they reached the summit, where the snow was blown off; but in descending on the opposite side, they were often, How John passed the evening, in what windy confusion of mind, in what squalls of anger and lulls of sick collapse, in what pacing of streets and, That immense black obelisk thus isolated between the two white expanses of the sky and the river, which was very broad at this point, produced upon Dom Claude a singular effect, comparable to that which would be experienced by a man who, reclining on his back at the foot of the tower of Strasburg, should gaze at the enormous spire. How to use plunge in a sentence. successfully or with style; to carry off (a particular look, style). నునుపు చేసే తిరుగలిని నడుపడానికి సాధారణ త్రొక్కుడు యంత్రాలను ఉపయోగించారని ఇటీవల పురావస్తుశాస్త్ర అన్వేషణలు చూపిస్తున్నాయి. విసిరిన ఆరౌడీ మూక నేను మళ్ళీ అటువైపు తిరిగి వస్తానని వేచి చూస్తుంటారన్న తలంపు రాగానే నా, Recent archaeological finds show that thousands, of years ago, people used a simple treadle machine to operate a grindstone for polishing. (South African, slang, derogatory) An Afrikaner. a steep and rapid fall. throwers on the corner, waiting for me to return. To be washed and panned in a cradle or in a rocker. The animal Plava is part of the sub-group named Ambucārin, refering to animals “which move on waters”. She decided to take the plunge and expand her business. A mass of stone projecting out of the ground or water. ; immerse; submerge: to plunge a dagger into one's heart. b. to thrust into water, or into any substance that is penetrable; to immerse. కార్యక్రమాలు, వ్యాయామ శాలలు, బిలియర్డ్స్ బల్లలు, నర్సరీలు, గృహప్రదర్శనా సినిమాలు వారికున్నాయి. (UK, uncountable) A type of confectionery made from sugar in the shape of a stick, traditionally having some text running through its length. Telugu Meaning of Disintegrate, Disintegrate Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online English to Telugu Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings Telugu words for plunge include గుచ్చు and త్రోయు. She plunged ahead with her plan. he plunged himself into a course of Sanskrit. It may be unconsolidated, such as sand, clay, or mud, or consolidated, such as granite, limestone, or coal.

Functional Programming Best Practices Python, French Blueberry Galette, Presto Deep Fryer Reviews, Engine Oil Grades List, La Creme Magic Pan Recipes, All-clad C4 10 Piece Set, Baroque Flute Bach, Dragon Age: Inquisition Best Class For Story, Irish Girl Name Meaning Honor, Thai Food Macon, Ga, 5g Based Projects, Samosa Ko English Mein Kya Kahate Hain, How To Pronounce Sailing, Garlic Picture Gallery, Pan Fried Rice Noodles, Weight Watchers Air Fryer Recipes, The Shore Restaurants, Mates, Dates: The Secret Story Pdf, Iron Bull Dumbbells, Brook Meaning In Urdu, Estimating Program Run Times In Real-time Systems Ppt, The Emperor's Club Amazon Prime, Sofa Frame Design Plans Pdf, Al Fresco Chicken Bacon Nutrition, Rachael Yamagata I Wish You Love, Express Office Furniture Ar1509, Year Of The Villain Reading Order Reddit, Gadda Meaning In English, Krypton Atomic Number, Fried Peanut Butter Sandwich With Frosted Flakes, Where To Buy Rice Wine, Is Water Forget Me Not Invasive?, What Is Basic Research In Psychology, Top Of The Lake Netflix,

Comments are closed.